5 różnic pomiędzy komornikiem a syndykiem

różnica pomiędzy syndykiem a komornikiem

68E2A814 A4A5 4AD0 B4F6 01BC6CD0DC19

5 różnic pomiędzy komornikiem a syndykiem

Komornik i syndyk to dwie różne osoby pełniące różne role w systemie prawnym, zwłaszcza w kontekście postępowań związanych z długami i upadłością. Oto 5 głównych różnic pomiędzy komornikiem a syndykiem:

  1. Funkcja:

Komornik: Jego głównym zadaniem jest egzekwowanie orzeczeń sądowych poprzez dokonywanie egzekucji komorniczych, tj. zajęcia majątku dłużnika w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

Syndyk: Pełni funkcję zarządcy majątkiem dłużnika w postępowaniu upadłościowym, zarządzając aktywami i koordynując proces upadłościowy.

  1. Rodzaj spraw:

Komornik: Zajmuje się głównie egzekucją z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych, jak również wykonywaniem innych czynności egzekucyjnych na podstawie orzeczeń sądowych.

Syndyk: Działa w postępowaniach upadłościowych, zarządzając majątkiem dłużnika i koordynując spłatę zobowiązań wobec wierzycieli.

  1. Etos pracy:

Komornik: Prowadzi egzekucje w interesie poszczególnych wierzycieli, dążąc do egzekucji zobowiązań dłużnika.

Syndyk: Stoi na straży realizacji celów postępowania upadłościowego, to jest oddłużenia podmiotu przy jednoczesnym zaspokojeniu wierzycieli w możliwie najpełniejszym zakresie.

  1. Rozliczenie:

Komornik: Jest wynagradzany za swoje usługi z opłat egzekucyjnych pobieranych z majątku dłużnika.

Syndyk: Jego wynagrodzenie jest  ustalane na podstawie przepisów prawa upadłościowego i może być pokrywane ze środków zgromadzonych w masie upadłości.

  1. Zakończenie postępowania:

Komornik: Może kontynuować swoją pracę przez wiele lat, w zależności od zapotrzebowania na usługi egzekucyjne.

Syndyk: Jego działalność kończy się po zakończeniu postępowania upadłościowego i zatwierdzeniu planu spłat lub orzeczeniu upadłości likwidacyjnej.

Podsumowując, choć zarówno komornik, jak i syndyk pełnią ważne role w systemie prawnym, ich funkcje i obowiązki znacznie się różnią. Komornik egzekwuje wierzytelności na rzecz wierzycieli, podczas gdy syndyk zarządza majątkiem dłużnika w ramach postępowania upadłościowego, dążąc do równomiernej spłaty zobowiązań wobec wszystkich wierzycieli i jednoczesnego oddłużenia podmiotu znajdującego się w upadłości.