Dla wierzycieli

Układ z wierzycielami – dlaczego warto go wypracować?

Podstawowym celem postępowań restrukturyzacyjnych jest wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji. Zachowanie przedsiębiorstwa znajdującego się w kłopotach finansowych jest znacznie korzystniejsze dla wierzycieli niż jego likwidacja. Co do zasady w toku postępowania restrukturyzacyjnego wierzyciele są spłacani w wyższym zakresie niż w postępowaniu upadłościowym. Ponadto zachowane zostają w większości miejsca pracy oraz możliwość nieprzerwanej realizacji kontraktów, co ma pozytywne znaczenie społeczne i gospodarcze. Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych tj.:
  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.
Które skierowane są zarówno do przedsiębiorców niewypłacalnych jak i tych zagrożonych niewypłacalnością. Z możliwości wszczęcia tych postępowań wykluczeni są jedynie ci przedsiębiorcy, którzy mając pełną zdolność do regulowania swoich długów, chcieliby bezpodstawnie uzyskać korzyści wynikające z prawa restrukturyzacyjnego. Natomiast objęcie postępowaniami restrukturyzacyjnymi również dłużników niewypłacalnych jest uzasadnione interesem wierzycieli, dla których zazwyczaj korzystniejsze jest uzyskanie zaspokojenia w wyniku realizacji układu, niż w drodze likwidacji majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym. Postępowania restrukturyzacyjne nie mogą jednak prowadzić do pozbawienia ochrony prawnej wierzycieli dłużnika. Ich głównym celem jest doprowadzenie do zaspokojenia wierzycieli w drodze wykonania zawartego i zatwierdzonego przez sąd układu. Natomiast prawo restrukturyzacyjne ma zapewnić warunki do wynegocjowania warunków realizacji układu, który zapewni maksymalne zaspokojenie wierzycieli, przy zabezpieczeniu wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa. Doświadczenia wynikające ze stosowania prawa restrukturyzacyjnego wskazują, że w większości przypadków zawarcie przez wierzycieli układu z dłużnikiem stanowi jedyną możliwość choćby częściowej spłaty zadłużenia. Próby odzyskania swoich należności przez wierzycieli w inny sposób zazwyczaj prowadzą wyłącznie do poniesienia dodatkowych kosztów, ze względu na ustanowione na nim zabezpieczenia. Pomimo tego, wierzyciele często nie zgadzają się na zawarcie układu z dłużnikiem, wychodząc z założenia, że jakakolwiek redukcja zobowiązania lub rozłożenie go na raty byłoby działaniem na ich szkodę. Nieświadomie oddając głos wbrew swojemu interesowi ekonomicznemu, wpływają negatywnie na możliwość zrestrukturyzowania dłużnego przedsiębiorstwa oraz pozbawiają się możliwości zaspokojenia swojej wierzytelności w wyższym zakresie.

Pomoc w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Powyższe spostrzeżenia prowadzą do wniosku, że optymalnym sposobem realizacji swoich praw i interesów przez wierzycieli zderzających się z koniecznością podjęcia decyzji w zakresie głosowania nad zaproponowanym układem w toku postępowania restrukturyzacyjnego, powinny być wcześniejsze konsultacje ze specjalistą – doświadczonym doradcą restrukturyzacyjnym. Dzięki wysokiej specjalizacji zawodu doradcy restrukturyzacyjnego, będzie on w stanie wskazać jakie skutki dla wierzyciele wynikną z głosowanie za lub przeciw układowi. Jednocześnie skorzystanie z pomocy  profesjonalisty w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego wydaje się nieść ze sobą wymierne korzyści dla wszystkich stron postępowania. W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy nie tylko wyjaśnią Państwa wątpliwości, lecz również bezpiecznie przeprowadzą przez procedury prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autor Mariusz Kamiński, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny