Usługi Oddłużanie

Oddłużanie poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka polega na redukcji lub umorzeniu zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności.

Oddłużenie odbywa się poprzez procedury sądowe. Otwarcie postępowania upadłościowego z mocy prawa zawiesza wszelkie czynności egzekucyjne oraz wstrzymuje nakazy wykonawcze.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to najczęściej jedyna szansa dla osób pragnących odzyskać poczucie bezpieczeństwa, bezcenny spokój, a przede wszystkim wolność finansową.

Dowiedz się więcej

Oddłużanie